Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 26

Aipi s. Maniok.