Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 30

Akoa s. Bagielli.