Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 33

Alis, orthodoxe Bahoras, s. Schiiten.