Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 49

Ana, Santa s. Rota.