Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 50

Anaplasmosis s. Gallziekte.