Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 90

Assalikrankheit s. Sorghumhirse.