Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 98

Aulacodus s. Borstenratte.