Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 117

Baia-Baia, Baia-Buar, Baia-Buri s. Baia.