Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 119

Bakolo s. Bagielli.