Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 123

Baloi s. Balinga.