Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 124

Bambio s. Mbaere.