Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 130
Banjakjussa oder Wanjakjussa s. Konde und Wakonde.

DEUTSCHES KOLONIAL- LEXIKON (1920), Bd. I, S. 130.