Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 132
Bankoi, Stadt in Kamerun, s. Tikar.

DEUTSCHES KOLONIAL- LEXIKON (1920), Bd. I, S. 132.