Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 132
Banokobucht s. Batangaküste.

DEUTSCHES KOLONIAL- LEXIKON (1920), Bd. I, S. 132.