Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 133
Banssohochland s. Kumbohochland.

DEUTSCHES KOLONIAL- LEXIKON (1920), Bd. I, S. 133.