Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 150

Baumwollspinnerei-A.-G. s. Leipziger Baumwollspinnerei A.- G.