Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 154

Beaverhafen s. Kilwa- Kissiwani.