Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 160

Bekelle s. Bagielli.