Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 162

Bembe s. Mungo.