Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 189

Besessenheit s. Mania transitoria.