Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 212

Bilharziosis, Bilharziawurm s. Bilharziakrankheit und Bilharzia crassa.