Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 225

Bodinge s. Mbaere.