Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 227

Bogu s. Moba.