Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 229

Bonapuba s. Duala 3.