Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 231

Borge s. Kastration.