Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 232

Boro s. Buem und Tapa 1.