Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 264

Campo s. Kampo.