Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 276

Colobus s. Seidenaffen.