Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 278

Concomba s. Konkomba.