Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 278

Copper, Simon s. Simon Kopper.