Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 279

Craw-Craw s. Kro-Kro.