Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 291

Delebpalme s. Borassuspalme.