Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 457

Diaz s. Dias.