Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 467

Dissa s. Margi.