Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 502

Eiassi s. Njarasa.