Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 514

Eingeborenenreligionen s. Religionen der Eingeborenen.