Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 551

Eisenkies s. Pyrit.