Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 556

Elephantiasis bei Pferden s. Elefantiasis bei Pferden.