Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 563

Engare Olmotonj s. Meru.