Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 567

Ephe s. Ewe.