Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 594

Exorzismus s. Mania transitoria.