Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 596

Fahrgeschwindigkeit, Fahrkarten, Fahrplan s. Eisenbahnfahrgeschwindigkeit, Eisenbahnfahrkarten, Eisenbahnfahrplan.