Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 603

Farmgesellschaft A. - G.., Deutsche, s. Deutsche Farmgesellschaft.