Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 648

Fo s. Ewesprache.