Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 649

Forastero s. Kakao.