Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 668

Fuka s. Kibongoto.