Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 671

Fustic s. Farbhölzer.