Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 675

Gabunmahagoni s. Gabunholz 1.