Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 680

Gaza s. Bumba.