Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 681

Gbowiri s. Bowiri.